Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

A jelen Általános Szerződési feltételek (a továbbiakban ÁSZF) a Magyar Építész Kamara. (székhely: 1088 Budapest, Ötpacsirta u 2., adószáma: 18158184-2-42, továbbiakban: Szolgáltató) a szolgáltató által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

1.Általános tudnivalók

1.1 A jelen Általános Szerződési Feltétel hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott
minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, mely a Szolgáltató által
üzemeltetett http://tako.mek.hu weboldalon keresztül történik.

1.2 A http://tako.mek.hu weboldalon elérhető: Tanfolyamok és Képzések Online rendszerében a vásárlás kizárólag elektronikus úton lehetséges a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3 Online szolgáltatásunkat bárki jogosult igénybe venne, aki az online jelentkezés során sikeresen nevez, ezzel regisztrál, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1.4 Ügyfélszolgálat:
Magyar Építész Kamara
Képviseli: dr. Hajnóczi Péter elnök
-  Társadalmi szervezet: 16
-  Fővárosi Törvényszék bejegyzés: 60 400/1997 - 1997.09.24.
-  Székhelye: 1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2.
-  Adószáma: 18158184-2-42

Ügyfélszolgálat:
Telefon: +36 1 318-2377, +36 1 318-2944
Mobil: + 36 304 730 316
E-mail: kepzes@mek.hu

2. Regisztráció

2.1 A kezdőlapon található regisztráció menüpont alatt lévő online regisztrációs adatlap
kitöltésével és elküldésével kerülhet sor regisztrációra.

2.2 A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és /vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semmi nemű felelősség nem terheli.
A hibásan rögzített adatok módosítására, illetve az online jelentkezést érintő adatok módosítására a .Tanfolyamok és Képzések Online rendszerében van lehetőség a saját adatok menüpontban.

3. Megrendelés

3.1 A vásárolt szolgáltatás tulajdonságait és a szolgáltatásra vonatkozó utasításokat a képzések és az információk menüpontból lehet részletesen megismerni.
Ha a vásárlás előtt a szolgáltatással kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk (elérhetősége az 1.4 pontban) készséggel áll rendelkezésre.

3.2 Az Ügyfél az online fizetés elindításával kijelenti, hogy a szolgáltatást megrendeli, és a jelen ÁSZF-t elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.3 A weboldalon megrendelhető szolgáltatás vételára a képzési díjként meghatározott összeg, amely a képzések menüpontban az egyes képzéseknél külön van meghatározva és tartalmazza az általános forgalmi adót. A szolgáltatáshoz nem tartozik szállítás így azt nem terheli szállítási költség.


3.4 A szolgáltató fenntartja a jogot a szolgáltatás árának változtatására, azzal, hogy a módosítást a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

3.5 Az online fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése minimálisan 24 órát vesz igénybe, így a szolgáltatást biztosítása, csak ezt követően lehetséges, így ezt kérjük figyelembe venni a szolgáltatás érvényesítésének időpontja tekintetében.

3.6 A megrendelést csak sikeres jelentkezés esetén és csak akkor áll módunkban elfogadni, ha az Ügyfél a szolgáltatás megrendeléséhez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitöltötte. A hibás adatokból eredő téves teljesítésből eredő károkért az üzemeltetőket felelősség nem terheli, a hibás adatokból adódó költségeket a vevőnek kell megtérítenie.

3.7 A Szolgáltató az Ügyfél megrendelésének megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás a fizetés elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül megszűnik.

4. Szolgáltatási és fizetési feltételek

4.1 A szolgáltatás, és a fizetés a jelentkezés során megjelölt képzési helyszínre és időpontra vonatkozik, más időpontra és helyszínre nem érvényesíthető.

4.2 Amennyiben a megrendelt és kifizetett szolgáltatás az adott helyszínen és időpontban nem kerül felhasználásra a kifizetett képzés díjat nem áll módunkban visszafizetni.

4.3 A fizetés valamint a szolgáltatás minőségével, alapvető tulajdonságával felhasználásával kapcsolatban a weboldalon közölteknél többi információra, segítségre van szüksége, kérjük forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, melynek adatait az 1.4 pontban találja.

4.4 Elektronikus számla befogadása. AZ Ügyfél kijelenti, hogy részéről az elektronikus számla befogadásának nincs akadálya. Amennyiben jelen szerződés elfogadását követően ebben a kérdésben változás következik be és ezt a tényt az Ügyfél jelzi Szolgáltató felé, Szolgáltató vállalja a papír alapú számla kiállítását (ez külön adminisztrációs költséggel járhat).

4.5 A fizetést követően, az elektronikus számlát automatikusan továbbítjuk az Ügyfél e-mail címére, illetve elérhető lesz a rendszeren belül is (Pénzügyek/Számlák menüpontban). Az elektronikus számlát a regisztrációkor megadott adatok alapján állítjuk ki, külön számlázási adatok megadására nincs lehetőség.

4.6 Az online képzések esetében a tesztkérdések megválaszolására a fizetést követő 30 napon belül van lehetőség, ezt a rendszer a jelentkezés adatlapján követi. Az online képzések esetében feltüntetett záró időpont jelöli azt a napot, ameddig a képzés megrendelése, kifizetése és a tesztkérdések megválaszolása lehetséges. 

5. Garancia

5.1 A Szolgáltató vállalja, hogy amennyiben az online jelentkezés és az online fizetés létrejön az adott helyszínre, ebben az esetben a szolgáltatást biztosítja az adott helyen és időpontban.

5.2 Amennyiben a Szolgáltató hibájából nem jön létre, úgy a szolgáltatás díját visszatéríti a vevőnek.

6. Egyebek

6.1 Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfélt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

6.2 A weboldalon való regisztráció, jelentkezés és vásárlás feltételezi az ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

6.3 Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató az Ügyfél adatait harmadik félnek nem adja ki. A Szolgáltató az Ügyfél adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992.évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

6.4 A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, az Ügyfelek egyedi értesítése nélkül.

6.5 A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez nem lehetséges a jogvita rendezésére a szerződő felek a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság joghatóságát kötik ki.

Utolsó módosítás:2021-03-26 17:34:46